Darmowa dostawa od 190 zł. Rabat do 6%. Szczegóły tutaj.
Polityka prywatności

Mając na uwadze ochronę danych i prywatności Użytkowników Usług świadczonych w Serwisie dostępnym pod adresem: RealFoods.pl wprowadza się niniejszą Politykę Prywatności.

I. Nazwa i dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych Użytkownika, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach korzystania z danych w Serwisie RealFoods.pl jest ROBSOL Robert Banasik, z siedzibą w ul. Kameralna 4, 05-552 Łazy, NIP: 1231036323, REGON: 141611390, (dalej „Administrator” lub „My”).

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres korespondencyjny wskazany powyżej lub na adres: info@realfoods.pl.

II. Kogo dotyczy Polityka Prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich Osób korzystających z Serwisu RealFoods.pl i usług świadczonych w domenie RealFoods.pl, a w szczególności:

a) Osób kontaktujących się z Administratorem, w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie RealFoods.pl lub za pomocą adresu e-mail, telefonu;

b) Osób korzystających z materiałów i treści dostępnych w Serwisie RealFoods.pl;

c) Osób dokonujących zakupu w Serwisie RealFoods.pl;

d) Osób korzystających z usługi konta użytkownika w Serwisie RealFoods.pl;

e) Osób, które zapisały się do bazy subskrybentów Newsletter’a.

III. Najważniejsze pojęcia:

1. Administrator Danych Osobowych (dalej: „Administrator”, „My”) – podmiot, który decyduje o celu i sposobach przetwarzania danych. W niniejszej Polityce Prywatności rozumie się przez to: ROBSOL Robert Banasik, z siedzibą w ul. Kameralna 4, 05-552 Łazy, NIP: 1231036323, REGON: 141611390.

2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane także Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

3. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem RealFoods.pl, za pośrednictwem, którego osoba może kontaktować się oraz korzystać z usług Administratora (formularz kontaktowy, adres e-mail, telefon, newsletter).

4. Użytkownik lub osoba, której dane dotyczą (dalej: „Osoba”) – osoba fizyczna, która kontaktuje się z Administratorem oraz której dane są przetwarzane przez Administratora w celach określonych w części V poniżej (Cele przetwarzania danych).

5. Ustawa – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

IV. Cele, podstawy prawne i okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w następujących celach:

1. Udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie RealFoods.pl. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f), tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest zapewnienie skutecznego kontaktu z Użytkownikiem – do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania lub złożenia skutecznego sprzeciwu, w zależności która z okoliczności wystąpi jako pierwsza;

2. Dochodzenia i obrony praw i roszczeń Administratora, osoby, której dane dotyczą lub osoby trzeciej – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, którymi są dochodzenie i obrona przed roszczeniami, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą – do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania lub złożenia skutecznego sprzeciwu, w zależności która z okoliczności wystąpi jako pierwsza;

3. Analizy danych dotyczących działań podejmowanych przez Użytkownika w ramach Serwisu RealFoods.pl, na podstawie zgody Użytkownika na stosowanie plików cookies analitycznych i statystycznych zgodnie z art. 6 ust.1 lit a) RODO – do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania lub do czasu wycofania przez Użytkownika zgody, w zależności która z okoliczności wystąpi jako pierwsza;

4. Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu RealFoods.pl, w tym zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług oraz stosowanie cookies niezbędnych do właściwego wyświetlania się Serwisu w przeglądarce Użytkownika, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania lub złożenia skutecznego sprzeciwu, w zależności która z okoliczności wystąpi jako pierwsza;

5. Rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Użytkownika reklamacji dotyczących usług świadczonych w ramach Serwisu RealFoods.pl, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – do czasu wygaśnięcia umowy oraz zobowiązań wynikających z tytułu reklamacji;

6. Przetwarzania danych Użytkownika dla celów podatkowych i rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z Ordynacją podatkową – do czasu wygaśnięcia zobowiązań publicznoprawnych (podatkowych);

7. Umożliwienia wystawienia opinii czy komentarzy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania lub złożenia skutecznego sprzeciwu, w zależności która z okoliczności wystąpi jako pierwsza;

8. Otrzymywania Newslettera na podstawie zgody Użytkownika, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania lub do czasu wycofania przez Użytkownika zgody, w zależności która z okoliczności wystąpi jako pierwsza;

9. Przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest wykazanie, że czynności wykonywane na danych osobowych są legalne, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania lub złożenia skutecznego sprzeciwu, w zależności która z okoliczności wystąpi jako pierwsza.

 V. W jaki sposób pozyskiwane są dane osobowe?

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu RealFoods.pl, w tym w trakcie składania zamówienia, korzystania z formularza kontaktowego, stosowania poczty elektronicznej, w związku z korespondencją tradycyjną lub kontaktem telefonicznym. Dodatkowo Administrator pozyskuje dane osobowe Użytkownika od operatora płatności, czyli podmiotu, który umożliwia dokonanie płatności online.

VI. Jakie dane osobowe mogą być przetwarzane?

Szanując prywatność Użytkowników, Administrator korzysta wyłącznie z minimalnego zakresu danych, osobowych Użytkownika, które są mu niezbędne do prawidłowej komunikacji i świadczenia usług na najwyższym możliwym poziomie. Będą to dane:

a) imię i nazwisko Użytkownika;

b) numer telefonu Użytkownika;

c) adres e-mail Użytkownika;

d) adres;

e) nazwa firmy, NIP;

f) dane Użytkownika wynikające z treści korespondencji;

g) IP urządzenia Użytkownika, z którego korzysta, odwiedzając Serwis;

h) dane analityczne dotyczące ruchu w Serwisie RealFoods.pl zbierane za pośrednictwem cookies;

i) przedmiot zamówienia, wysokość zobowiązania finansowego, dane dotyczące statusu płatności oraz przesyłki;

j) w odniesieniu do zgłoszeń reklamacyjnych – przedmiot żądania;

k) dane kontekstowe zawarte w opinii wystawionej przez Użytkownika.

VII. Czy podanie danych jest wymagane?

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia i realizacji umowy oraz obsługi zobowiązań podatkowych i rachunkowych. W tym przypadku, brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy.

Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak brak podania wymaganych danych może uniemożliwić nawiązanie kontaktu lub udzielenie odpowiedzi na interesujące Użytkownika pytania. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem plików cookies (analitycznych i statystycznych), nie skutkuje brakiem możliwości korzystania z Serwisu RealFoods.pl przez Użytkownika.

VIII. Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

1. Prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania;

2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej wycofaniem. Zgodę na stosowanie plików cookies statystycznych i analitycznych można wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik;

3. Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym), o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują Administratora do dalszego przetwarzania danych przez określony czas;

4. Prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest Umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany;

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora lub osób trzecich;

6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora;

7. Prawo do niepodlegania decyzjom w oparciu o automatyczne przetwarzanie danych, w tym profilowanie, jeśli Administrator podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych w tym profilowaniu i niosące za sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływające;

8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

W celu realizacji powyższych praw osoba, której dane dotyczą może się skontaktować z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych:

a) wysyłając e-mail na adres: info@realfoods.pll,

b) wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy na stronie Serwisu RealFoods.pl,

c) korespondencyjnie, pisząc na adres: ROBSOL Robert Banasik, ul. Kameralna 4, 05-552 Łazy.

IX. Czy dane Użytkownika mogą zostać przekazane innym odbiorcom danych?

Dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług na zlecenie Administratora, a zwłaszcza podmiotom realizującym usługi hostingu dla strony Serwisu RealFoods.pl i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane. Odrębnymi odbiorcami mogą też być odrębni administratorzy uczestniczący w obsłudze procesu zamówienia, w tym operator płatności.

X. W jaki sposób dane Użytkownika osobowe są zabezpieczone?

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator opracował i wdrożył wewnętrzne polityki bezpieczeństwa danych, do których stosowania zobowiązani są wszyscy jego pracownicy i współpracownicy.

3. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

XI. Czy Polityka Prywatności może się zmienić?

1. Administrator zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą, jak również zakres świadczonych w Serwisie RealFoods.pl usług.

2. Aktualna wersja Polityki Prywatności jest na bieżąco umieszczana na stronie Administratora, dlatego zaleca się każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl