Darmowa dostawa od 190 zł. Rabat do 6%. Szczegóły tutaj.
Regulamin

Regulamin serwisu RealFoods.pl

 

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe/kontaktowe/reklamacyjne):

ROBSOL Robert Banasik, ul. Kameralna 4, 05-552 Łazy

e-mail: info@realfoods.pl, telefon: 667 707 946

 

§ 1. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy RealFoods.pl, dostępny pod adresem internetowym RealFoods.pl, prowadzony jest przez firmę ROBSOL Robert Banasik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 1231036323, REGON 141611390.

2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu internetowego pod adresem RealFoods.pl prowadzonego przez Sprzedawcę, w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania Umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich Usług Serwisu RealFoods.pl.

 § 2. Definicje

 Użyte w Regulaminie następujące określenia oznaczają:

1) Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Serwisu;

2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli Umowa sprzedaży nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej;

3) Konto (Konto Klienta) – narzędzie informatyczne, w ramach którego Klient ma możliwość m.in. zarządzać swoimi danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności ponownego podawania swoich danych osobowych, udostępniane Kupującemu przez Usługodawcę w ramach umowy o świadczenie usług cyfrowych w rozumieniu art. 5a Ustawy, zgodnie z Regulaminem;

4) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.);

5) Rejestracja – jednorazowa, dobrowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu;

6) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.) (dalej: „RODO”);

7) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem RealFoods.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Serwisu;

8) Strona – Usługodawca lub Klient;

9) Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

10) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej ilości środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie za pośrednictwem Serwisu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron (umowa na odległość), której przedmiotem są Towary;

11) Usługa – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną, w tym usługa cyfrowa w rozumieniu art. 5a lub treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy, na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu;

12) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2019, poz. 134 t.j. z późn. zm.) (dalej: "Ustawa");

13) Sprzedawca (Usługodawca) - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ROBSOL Robert Banasik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 1231036323, REGON 141611390;

14) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Serwisu, określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży oraz cenę;

15) Dostawca (Przewoźnik) - podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy Towarów;

6) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 2022r., poz. 1360 z późn. zm.);

17) Dane osobowe - wszelkie informacje umożliwiające pośrednie lub bezpośrednie zidentyfikowanie Klienta, do których między innymi należą: imię i nazwisko, dane o lokalizacji/geolokalizacji, adres e-mail, numer telefonu, identyfikator internetowy;

18) Formularz kontaktowy - Usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, umożliwiająca przesłanie Sprzedawcy przez Użytkownika wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza umieszczonego w Serwisie, w celu uzyskania odpowiedzi przygotowanej przez Usługodawcę;

19) Operator Płatności – podmioty świadczące usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych w Serwisie – Blue Media S.A.;

20) Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ulicy Powstańców Warszawskich 6, 81-718 Sopot,

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regonie 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłacanym), nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013, z którą Użytkownik może kontaktować się poprzez formularz kontaktowy pod adresem https://bluemedia.pl/kontakt;

21) Newsletter - biuletyn informacyjny rozsyłany nieodpłatnie do Klientów przez Sprzedawcę w formie elektronicznej, służący do stałej komunikacji z Klientami, którzy zapisali się do bazy subskrybentów. 

§ 3. Treści zamieszczone na stronie internetowej RealFoods.pl

1. Sprzedawca prowadzi Serwis RealFoods.pl, w którym prezentuje Towary, ogłoszenia, cenniki i inne informacje dotyczące asortymentu dostępnego do sprzedaży. Prezentacja Towarów na stronie internetowej RealFoods.pl nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

2. Prezentacja Towarów, ogłoszenia, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie internetowej RealFoods.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie mają charakteru wiążącego.

3. Wszystkie Towary prezentowane w Serwisie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadają znaki zgodności wymagane odpowiednimi przepisami prawa oraz oznaczenia producenta lub importera.

4. Ceny wszystkich Towarów prezentowanych w ofercie Serwisu RealFoods.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).

5. Informacje publikowane na stronie RealFoods.pl nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie mogą być traktowane jako specjalistyczne informacje i porady medyczne lub farmaceutyczne ani jako forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie zastępują badań lekarskich, ani konsultacji z lekarzem.

6. Sprzedawca zapewnienia Klientom możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 667 707 946. 

§ 4. Złożenie Zamówienia

1. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu RealFoods.pl można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Klient dokonuje Zamówienia według ceny obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia.

3. W celu dokonania Zamówienia Klient dokonuje wyboru Towaru poprzez dodanie Towaru do koszyka. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient wybiera pole „Do kasy”. Tu Klient dokonuje wyboru sposobu płatności oraz dostawy Towaru, a następnie wybiera przycisk „Zamawiam” i zostaje skierowany do formularza Zamówienia, służącego do składania Zamówień.

4. Złożenie zamówienia wymaga wskazania przez Klienta wszelkich niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży oraz jej realizacji, danych wskazanych w formularzu, a także dokonania akceptacji Regulaminu.

Dane obowiązkowe, których podanie przez Klienta jest konieczne dla przyjęcia oferty są oznaczone w formularzu zamówienia znakiem „*”. Po sprawdzeniu poprawności wypełnienia formularza należy wybrać pole „Podsumowanie”, a następnie przycisk „Potwierdzam zakup”.

5. Po dokonaniu płatności zgodnie z § 5 Regulaminu, lub po złożeniu Zamówienia w przypadku wybrania sposobu płatności za pobraniem, Klient zostanie powiadomiony o weryfikacji Zamówienia poprzez wiadomość, wysłaną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu Zamówienia. 

§ 5. Płatność

1. Wszelkie informacje na temat aktualnych form płatności oraz ograniczeń w dokonywaniu płatności za Towary znajdują się na stronie Serwisu pod adresem https://www.realfoods.pl/pl/i/Formy-platnosci/10.

2. Sprzedawca umożliwia dokonanie płatności z tytułu sprzedaży Towarów w następujący sposób:

a) przedpłata przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą lub BLIK

b) płatność dokonywana w pieniądzu polskim w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet;

c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu dostawy (dla zamówień z dostawą kurierem).

3. Sprzedawca wystawi fakturę VAT za sprzedane Towary po wybraniu przez Klienta takiej opcji w formularzu Zamówienia. Warunkiem wystawienia faktury jest podanie przez Klienta wszystkich danych wymaganych dla wystawienia faktury. 

§ 6. Sposób dostawy i czas realizacji Zamówienia

1. Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski. Dostępne sposoby dostawy zamówienia są opisane na stronie Sklepu oraz prezentowane Konsumentowi na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Konsument, chyba że Sprzedawca wskaże inaczej.

2. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku Sprzedawcy lub w serwisie Operatora Płatności.

3. Towar jest wysyłany za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia, w terminie do 1 dnia roboczego od dnia zaksięgowania wpłaty za Towar na rachunku Sprzedawcy lub w serwisie Operatora Płatności zgodnie z ust. 2 powyżej. Wyżej wskazany termin może ulec przedłużeniu z istotnych przyczyn losowych, od dnia zaksięgowania wpłaty za Produkty na rachunku Sprzedawcy lub w serwisie Operatora Płatności.

4. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Produktem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:

1) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

2) niekompletności przesyłki,

3) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności kuriera oraz niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji (tel. 667 707 946, info@realfoods.pl).

5. W razie stwierdzenia uszkodzeń przesyłki podczas odbioru przesyłki, sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności kuriera, a w przypadku dostawy za pośrednictwem paczkomatu, postępowanie zgodne z instrukcjami wyświetlanym na ekranie paczkomatu.

6. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt Dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

7. Przypominamy, że zgodnie z art. 548 § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

8. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. 

§ 7. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

1. Konsument, może odstąpić od Umowy sprzedaży Towaru, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, od objęcia Towaru w posiadanie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed upływem terminu na adres Sprzedawcy.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać (co oznacza anulowanie Zamówienia).

4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o przyjęciu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu albo o uznaniu oświadczenia o odstąpieniu za bezskuteczne, jeżeli zostało złożone w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania wyżej wskazanego terminu wystarczy wysłanie Towaru przed upływem tego terminu. Towar należy zapakować w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. Towar należy wysłać na adres:ROBSOL Robert Banasik, ul. Kameralna 4, 05-552 Łazyz dopiskiem „Zwrot”.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta, przy czym może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

§ 8. Reklamacje i procedura reklamacyjna – Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

2. Wada polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.

3. Klientowi będącemu Konsumentem przysługują uprawnienia w związku z niezgodnością Towaru z Umową sprzedaży.

4. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Sprzedawcy: ul. Kameralna 4, 05-552 Łazy lub pocztą e-mail na adres info@realfoods.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu 667 707 946, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

5. W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy podać następujące informacje: rodzaj zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu Towaru. Celem przyspieszenia rozpoznania reklamacji należy podać numer Zamówienia. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

6. Jeżeli Klientem jest Konsument, a sprzedany Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży (jest wadliwy), Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z Umową sprzedaży.

7. Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.

8. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

9. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Sprzedawcy Towar na jego koszt, a Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził wyraźną zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli brak zgodności z Umową sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy sprzedaży, Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową.

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży, jeżeli Konsument najpóźniej w chwili zawarcia Umowy został poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od zgodności z Umową oraz Konsument wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru. 

§ 9. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie RealFoods.pl zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych Klientów, jest ROBSOL Robert Banasik, ul. Kameralna 4, 05-552 Łazy.

2. Administrator udostępnia dane osobowe Klientów dokonujących zamówień Towarów podmiotom uczestniczącym w procesie obsługi Zamówienia, w tym Operatorowi płatności w celu realizacji Umowy sprzedaży w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Klientowi dokonania płatności za pomocą narzędzi udostępnianych przez Operatora płatności oraz dostawy i odbioru Zamówienia.

3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z prawem, w tym zgodnie z RODO, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Podanie przez Klienta danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia i realizacji umowy oraz obsługi zobowiązań podatkowych i rachunkowych. W tym przypadku, brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak brak podania wymaganych danych może uniemożliwić nawiązanie kontaktu lub udzielenie odpowiedzi na interesujące Klienta pytania. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem plików cookies (analitycznych i statystycznych), nie skutkuje brakiem możliwości korzystania z Serwisu RealFoods.pl przez Klienta. Więcej informacji znaleźć można w Polityce Prywatności.

4. Administrator zapewnia Klientowi realizację uprawnień wynikających z RODO, w szczególności prawa do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom.

5. Klient ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu jeżeli jego dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

6. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdyby przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Kupujący może wykonać przysługujące mu uprawnienia wnosząc odpowiednie żądanie do Administratora, np. w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres:info@realfoods.pl. 

§ 10. Ogólne warunki korzystania z Usług Serwisu

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi:

1) możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Serwisie i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,

2) Rejestracja oraz prowadzenie Konta Klienta na podstawie umowy na nieodpłatne świadczenie usługi, na mocy której Klient nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu wykonania umowy lub obowiązku prawnego, zawieranej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu przy tworzeniu Konta Klienta,

3) możliwość zapisania się do usługi Newslettera za dodatkową zgodą Klienta,

4) kontakt ze Sprzedawcą przy użyciu Formularza Kontaktowego,

5) Newsletter,

6) pobierania plików,

7) dodawania lub usuwania Towarów z listy Ulubionych,

8) dostęp do artykułów publikowanych w Serwisie wraz z możliwością ich komentowania.

2. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów JavaScript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

3. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Serwisu, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

1) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

3) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

4) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej,

5) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

4. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Świadczenie Usług przez Usługodawcę w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług w każdym czasie.

6. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je na adres ROBSOL Robert Banasik, ul. Kameralna 4, 05-552 Łazy lub mailowo na adres: info@realfoods.pl.

7. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, umowa o świadczenie Usług może zostać rozwiązana przez Sprzedawcę w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:

a) naruszenia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Klienta odrębnych regulaminów Usług, lub

b) podania przez Klienta danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób, lub

c) działania lub zaniechania Klienta naruszającego dobra osobiste Sprzedawcy.

8. W innych niż wskazane w ust. 7 powyżej sytuacjach, Sprzedawca uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 

§ 11. Rejestracja

1. Klient ma możliwość:

a) korzystania z Serwisu bez dokonywania rejestracji bądź logowania; lub

b) dokonania rejestracji w Serwisie za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie;

c) logowania się w Serwisie z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas Rejestracji w Serwisie.

2. Do korzystania z niektórych funkcjonalności może być konieczne dokonanie rejestracji w Serwisie (w tym zalogowanie się w Serwisie).

3. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez wcześniejszą akceptację Regulaminu oraz wprowadzenie do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pełnych i prawidłowych danych Klienta, w szczególności takich jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail. Rejestracja lub logowanie umożliwiają zapamiętanie w Serwisie danych Klienta celem dogodniejszego korzystania z Usług Serwisu.

4. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Klienta w procesie rejestracji danymi innych osób, w tym cudzymi adresami e-mail. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania umowy o świadczenie Usług, zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

5. Po dokonaniu Rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego, Klient otrzyma na wskazany przez siebie w procesie Rejestracji adres e-mail potwierdzenie rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.

6. Zawarcie pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta na warunkach określonych Regulaminem następuje z chwilą potwierdzenia Rejestracji. Wraz z zawarciem ww. umowy, Klientowi udostępnione jest Konto.

7. Każdy Klient może posiadać jedno Konto. Konta o zdublowanych danych są podstawą do ich usunięcia. Zakazuje się korzystania z cudzych Kont oraz udostępniania Konta osobom trzecim.

8. Rezygnacja z Rejestracji w Serwisie (rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi) możliwa jest poprzez wysłanie wiadomości e-mail z prośbą o usunięcie Konta na adres info@realfoods.pl, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy w wiadomości mailowej, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni. 

§ 12. Newsletter

1. Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, tj. ma możliwość zamówienia Newslettera.

2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter, wyrazili zgodę na przetwarzanie danych (adres e-mail) w celu jego wysyłki, a także potwierdzili subskrypcję (chęć korzystania).

3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zawierająca Newsletter.

4. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji Newslettera. W tym celu może skontaktować się ze Sprzedawcą.

5. W chwili wycofania zgody na Newsletter Sprzedawca usuwa dane Klienta (adres e-mail) z Newslettera i zaprzestaje dalszego przesyłania Newslettera. 

§ 13. Postępowanie reklamacyjne w zakresie świadczonych przez Sprzedawcę Usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Klient ma prawo złożyć reklamację w zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

2. Reklamację można złożyć pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: ul. Kameralna 4, 05-552 Łazy z dopiskiem „sprzedaż wysyłkowa” bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: info@realfoods.pl.

3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji i przedmiot żądania. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do Klienta o jej uzupełnienie.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia), w takiej samej formie, w jakiej została złożona. 

§ 14. Pozostałe prawa i obowiązki

1. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, tj.:

a) zmiana otoczenia prawnego – zmiana obowiązujących przepisów lub wprowadzenie nowych,

b) wydanie przez uprawniony organ Państwa decyzji administracyjnej, wyroku lub rekomendacji w zakresie jakim wiążą one Sprzedawcę w odniesieniu do świadczonych przez niego Usług,

c) zmiana w Usługach świadczonych przez Sprzedawcę, wynikająca z rozszerzenia lub zawężenia świadczonych w Serwisie Usług.

2. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od jego publikacji.

3. W przypadku braku akceptacji wobec proponowanych zmian w Regulaminie Klient korzystający z Serwisu może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie oświadczenia na adres korespondencyjny lub e-mailowy Sprzedawcy.

4. Klienci, którzy dokonali zakupu Towaru przed wejściem w życie zmian Regulaminu, realizują daną transakcję na zasadach dotychczasowych.

 § 15. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawy i Kodeks cywilny.

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

3. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usług rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Klienci będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: https://www.polubowne.uokik.gov.pl/.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

  

Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu RealFoods.pl

 

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zostaną Państwu zwrócone wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, przy czym Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

 

Pobierz wzór formularz odstąpienia od umowy.

 

  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl